Kallelse till årsmöte

2024-03-03

Härmed kallas Norrtelje Karateklubbs medlemmar till årsmöte söndagen den 24 mars kl. 11.00 i Kvisthamraskolans Idrottshall, Norrtälje. 

Förslag till föredragningslista

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhets- och räkenskapsåret 2023.

7.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2023.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (2024).

11.Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två år;

c) en revisor för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta);

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e) ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med
ombud).

--------------

Styrelsens verksamhets- samt förvaltningsberättelse, revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 17 mars 2023 vid de ordinarie träningstillfällena fram till årsmötet.

 

Väl mött!

Styrelsen,
Norrtelje Karateklubb