Årsmöte

2018-03-11

Härmed kallas Norrtelje Karateklubbs medlemmar till årsmöte avseende verksamhetsåret 2017. Årsmötet kommer att hållas söndagen den 11 mars kl. 10.00 i Norrtälje Sportcentrum (Båset), Norrtälje.
-------------------------------------

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhets- och räkenskapsåret 2017.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2017.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (2018).

11. Val av

a) föreningens ordförande jämte en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två år;

b) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;

c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta);

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e) ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

-----------------------------

Styrelsens verksamhets- samt förvaltningsberättelse, revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 1 mars 2018 vid de ordinarie träningstillfällena fram till årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen Norrtelje Karateklubb