Årsmöte

2022-03-27

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE


Härmed kallas Norrtelje Karateklubbs medlemmar till årsmöte avseende verksamhetsåret 2021. Årsmötet kommer att hållas söndagen den 27 mars 2022 kl. 12.00 på Kvisthamraskolans idrottshall, Norrtälje.

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhets- och räkenskapsåret 2021.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2021.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (2022).

11. Val av

a) ordförande för en tid av två år.

b) en övrig ledamot av styrelsen för en tid av två år.

c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

e) ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

-----------------------------

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt verksamhetsplan med budget kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 20 mars 2022 vid de ordinarie träningstillfällena fram till årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen, Norrtelje Karateklubb