Årsmöte

2019-03-24

Härmed kallas Norrtelje Karateklubbs medlemmar till årsmöte avseende verksamhetsåret 2018. Årsmötet kommer att hållas söndagen den 24 mars kl. 11.00 i Kvisthamraskolans idrottshall, Norrtälje.
-------------------------------------

Förslag till föredragningslista

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhets- och     
        räkenskapsåret 2018.

7.   Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och 

      räkenskapsåret 2018.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
      verksamhets- och räkenskapsåret (2019).

11. Förslag från styrelsen om ändring av föreningens stadgar enligt bilaga 1. 

12. Val av

    a) en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två år;

    b) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens
        ledamöter delta);

    c) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

    d) ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera 
        med ombud).

-----------------------------

Styrelsens verksamhets- samt förvaltningsberättelse, revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 17 mars 2019 vid de ordinarie träningstillfällena fram till årsmötet.