Årsmöte!

2014-03-30

Årsmöte kommer att hållas söndagen 30/3 kl 20:00 i träningslokalen.

Välkomna!

 

------

Förslag till föredragningslista

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013,

b)   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhets- och       räkenskapsåret 2013.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2013.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Förslag till väckt av styrelsen enligt bilaga 1

12. Val av

a) föreningens ordförande jämte en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två år;

b) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;

c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta);

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e) ombud till SF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

------

Styrelsens verksamhets- samt förvaltningsberättelse, revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 23 mars 2014 vid de ordinarie träningstillfällena fram till årsmötet.