Yui Shin Kai Open

2011-04-09

Yui Shin Kai Open
Karate kata & kumite
Kobujutsu Kata
Plats: Löthallen, Sundbyberg

Mer info här.