Årsmöte

2017-03-23

 

Årsmöte kommer att hållas torsdagen den 23 mars kl 17:00 i träningslokalen.

Välkomna!

 

------

Förslag till föredragningslista

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016,

b)   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhets- och       räkenskapsåret 2016.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2016.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (2017).

11. Val av

a) en ledamot i styrelsen för en tid av två år;

b) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;

c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta);

d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e) ombud till SF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

------

Styrelsens verksamhets- samt förvaltningsberättelse, revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 16 mars 2017 vid de ordinarie träningstillfällena fram till årsmötet.