Årsmöte

2021-03-21

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE


Härmed kallas Norrtelje Karateklubbs medlemmar till årsmöte avseende verksamhetsåret 2020. Årsmötet kommer att hållas söndagen den 21 mars 2021 kl. 13.00 i Åkerbärsvägen 12 C, Norrtälje.

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhets- och räkenskapsåret 2020.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2019.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret (2021).

11. Val av

a) en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två år.

b) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).

c) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

d) ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

-----------------------------

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt verksamhetsplan med budget kommer att finnas tillgängliga fr.o.m. den 14 mars 2021 vid de ordinarie träningstillfällena fram till årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen, Norrtelje Karateklubb